Ouderenpsychiatrie: En wat wilt u zelf?

Autonomie en herstel bij ouderen met psychische problemen


7 april 2010 werd in de Meervaart te Amsterdam het congres 'Ouderenpsychiatrie: En wat wilt u zelf?' gehouden. Dit congres werd georganiseerd door het Kenniscentrum Phrenos. Hieronder vindt u de hand-outs.

Plenaire lezingen

Deelsessieswww.kenniscentrumphrenos.nl
In Nederland denken we veel na over de zorg aan ouderen met psychische problemen. Misschien wel te veel. We denken zelfs te weten dat deze ouderen(*) niet zoveel meer nodig hebben omdat ze weinig ambitie zouden hebben of, uitgedrukt in hulpverlenerjargon: "hun veranderpotentieel niet meer zo groot is". Deze ouderen hebben bovendien soms te kampen met lichamelijke problemen. Dan ga je hen toch niet lastig vallen met vragen over zelfregie en autonomie? Dit lijkt de heersende opvatting in de benadering van ouderen met psychische problemen. Hulpverleners, die een andere benadering voorstaan – een werkwijze die meer op de persoon is gericht – stuiten vaak op ingesleten (zorg)patronen en organisatorische en financiële grenzen. Dat is jammer, want deze patronen belemmeren ons zicht op wie die oudere is, welke wensen en verlangens de oudere heeft en wat er werkelijk aan de hand is.

Het kan anders en daarom dit congres
Het kan ook anders. Een groeiende groep hulpverleners en managers is daarvan overtuigd. Professionals die wel degelijk willen uitgaan van behoeften, wensen, eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van ouderen. Maar hoe je dat precies, uitgaan van het individu? En hoe kun je het leven voor deze ouderen nog zo goed mogelijk maken? Hoe boor je krachten bij hen aan en hoe vermijd je een werkwijze waarbij de leidende gedachte is: 'er is toch niets meer aan te doen?' Bij deze vragen stonden we tijdens dit congres uitgebreid stil.

Best practices
Uitgangspunt van dit congres was de overtuiging dat principes van herstel en strengths ook op ouderen van toepassing zijn. Ook ouderen willen deelnemen aan de samenleving en hebben wensen en behoeften rond hun behandeling, de inrichting van hun dagelijks leven en de vervulling van veranderende maatschappelijke rollen door de levensfase waarin ze verkeren. Met dit congres wilden we niet alleen kennis delen en visie op genoemde thema's uitdragen maar ook en vooral concrete initiatieven en best practices met u delen. Initiatieven die bijdragen aan hetgeen we allemaal voorstaan: een betere kwaliteit van leven van de oudere.

*Het gaat om de oudere die verblijft in de GGZ, RIBW of psychogeriatrische afdeling van verpleeg- en zorgcentra en/of beroep doet op de ambulante ketenhulpverlening voor ouderen.